Privacybeleid

Bescherming van uw gegevens

Accessible Travel Netherlands hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Accessible Travel Netherlands houdt zich in alle gevallen aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Vrijwaring

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie (in de loop van de tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Accessible Travel Netherlands aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens van de door ons gemaakte website(s), brochures, flyers, advertenties en andere publicaties en kan geen garanties geven met betrekking tot de aard en inhoud daarvan.
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, veroorzaakt door inhoud van derden op onze website(s). Wij behouden ons het recht voor om de verstrekte informatie zonder aankondiging of opgave van redenen te wijzigen en/of te verwijderen. Accessible Travel Netherlands kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor beslissingen van reizigers op basis van de door ons verstrekte informatie, indien die informatie daar niet voor bedoeld is of op onoordeelkundige wijze wordt gebruikt.
Wij kunnen de veiligheid van de website niet garanderen, noch kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit een onderbreking van de beschikbaarheid van de site.

auteursrechten

Alle rechten berusten bij Accessible Travel Netherlands, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt alleen gebruikt met toestemming van de auteursrechthouders.
Mocht u ondanks onze zorg toch van mening zijn rechten te kunnen ontlenen aan materiaal op onze website, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten.
Niets uit de publicaties van Accessible Travel Netherlands mag zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, daaronder begrepen verveelvoudiging in digitale, elektronische, optische of andere vorm of ten behoeve van een bedrijf, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik dat niet strikt privé van aard is of voor reproductie in een dag-, nieuws-, week- of tijdschrift (in digitale vorm of online) of in een radio- of televisie-uitzending.

Privacybeleid

Accessible Travel Netherlands hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Accessible Travel Netherlands houdt zich in alle gevallen aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat we in ieder geval:

 Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en soort persoonsgegevens staan beschreven in dit privacybeleid
 Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 Uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen;
 Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 Op de hoogte zijn van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als reisorganisatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als je dit Privacybeleid hebt gelezen, of in meer algemene zin, hier vragen over hebt, of contact met ons op wilt nemen en hier graag op in wilt gaan, dan kan dat via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Accessible Travel Netherlands verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 Administratief doel;
 Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 Het uitvoeren of uitgeven van een opdracht.

De grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 De overeengekomen opdracht;

Voor bovenstaande doelstelling(en) kan Accessible Travel Netherlands de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 Voornaam;
 Midden-naam;
 Achternaam;
 Adres;
 Woonplaats
 (Zakelijke) Telefoonnummer;
 (Zakelijk) E-mailadres;
 Geslacht;
 Paspoortnummer;
 Datum afgifte paspoort;
 Geboortedatum.

Uw persoonsgegevens worden door Accessible Travel Netherlands opgeslagen ten behoeve van bovenstaande verwerking(en) voor de periode:
 Uw persoonsgegevens worden door Accessible Travel Netherlands opgeslagen ten behoeve van bovenstaande verwerking(en) voor de periode:

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees
Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Accessible Travel Netherlands verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 Het informeren van de persoon door middel van persberichten.
De grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 Aanmelding via ons nieuwsbriefformulier op de website van Accessible Travel Netherlands;
 Mondelinge toestemming voor het abonneren op onze nieuwsbrief
Voor bovenstaande doelstelling(en) kan Accessible Travel Netherlands de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 Voornaam;
 Voorvoegsel;
 Achternaam;
 E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Accessible Travel Netherlands opgeslagen ten behoeve van bovenstaande verwerking(en) voor de periode:
 Tijdens de inschrijvingsperiode.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospects, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden worden door Accessible Travel Netherlands verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 Informatievoorziening in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
De grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via link op LinkedIn;

Voor bovenstaande doelstelling(en) kan Accessible Travel Netherlands de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 Voornaam;
 Midden-naam;
 Achternaam;
 Telefoonnummer;
 E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Accessible Travel Netherlands opgeslagen ten behoeve van bovenstaande verwerking(en) voor de periode:
 Gedurende de periode dat men gezien wordt als prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Openbaarmaking aan derden
Wij kunnen de gegevens die u aan ons verstrekt aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij maken bijvoorbeeld gebruik van een derde partij voor:
 Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG programma;
 Het verstrekken van offertes;
 Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 Verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben gesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt.
Wij moeten in zo'n geval meewerken en zijn dus verplicht deze gegevens te verstrekken. We kunnen persoonsgegevens ook delen met derden als u ons daarvoor schriftelijke toestemming geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan buiten de EU gevestigde partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening.

minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien hiervoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, voogd of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Accessible Travel Netherlands bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of op grond van de wet is vereist.

Veiligheid
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij de volgende maatregelen genomen:
 Alle personen die namens Accessible Travel Netherlands van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 We hebben een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 Wij pseudonimiseren en zorgen voor de versleuteling van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten met betrekking tot uw gegevens
U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel daarvan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in uw opdracht rechtstreeks aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij aan voornoemde verzoeken kunnen voldoen.

Indien wij uw persoonsgegevens mogen verwerken op basis van door u gegeven toestemming, heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, verzoeken wij u direct contact met ons op te nemen. Mochten wij er samen met u niet uitkomen, dan vinden wij dit erg vervelend. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!

Contact details
 Toegankelijk Reizen Nederland
 Diezerkade 3
 8021 CW Zwolle
 038 455 7030
info@accessibletravel.nl

Laatste wijziging: 08-10-2021

Cookie beleid

Accessible Travel Netherlands gebruikt cookies om klikgedrag te verzamelen. Dit is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer kan worden opgeslagen. Een cookie bevat geen persoonsgegevens. Onze cookies bevatten informatie over klikgedrag en dienen als herkenning om het gebruik van websites en informatievoorziening te vergemakkelijken. Gelijkaardige technologieën, zoals pixels, webbakens, enz. worden hieronder ook wel “cookies” genoemd.

Functionele cookies geplaatst
We kunnen cookies van onszelf of van derden plaatsen op websites waarvan de inhoud door ons wordt aangeleverd. Dit zijn cookies die bijvoorbeeld uw persoonlijke instellingen onthouden, of onthouden dat u bent ingelogd op een besloten gedeelte van de website. Bekijk hieronder een overzicht van de functionele cookies die wij gebruiken. We vermelden welke cookies we plaatsen, het doel van de cookies en de levensduur van de cookie.

Niet-functionele cookies geplaatst
Cookies van ons of van derden worden alleen geplaatst met jouw toestemming bij het verder bezoeken van onze website. Niet-functionele cookies verbeteren uw winkelervaring door op basis van uw klikgedrag passende aanbiedingen te doen. Bekijk hieronder een overzicht van de cookies die wij gebruiken. We vermelden welke cookies we plaatsen, het doel van de cookies en de levensduur van de cookie.

 Google Analytics – basismeting – 30 dagen geldig
 Google Anaytics – demografie – 30 dagen geldig
 Google Adwords – basiscookie – 30 dagen geldig
 Google Adwords – remarketing – 30 dagen geldig
 Cookie voor de sessie op de website (bijvoorbeeld om zoekvoorkeuren tijdens de sessie te onthouden) – wordt verwijderd na het sluiten van de browser.

Cookies blokkeren
Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u de instellingen van uw internet wijzigen en uw browser aanpassen om het plaatsen van cookies volledig te blokkeren. Als je cookies blokkeert, kun je nog steeds onze website(s) bezoeken. Het is echter mogelijk dat u niet alle onderdelen of functionaliteiten van de website kunt gebruiken. Geplaatste cookies verwijderen
U kunt geplaatste cookies zelf verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser, verwijder de cookies via Your Online Choices https://www.youronlinechoices.com/be-nl/ of het gebruik van beveiligingssoftware die op uw computer is geïnstalleerd.

Vragen
We helpen je graag verder als je vragen of opmerkingen hebt: info@accessibletravel.nl.